1) Замовник

Любецька селищна рада (15041, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, смт Любеч, вул. Добринінська, буд. 60)

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

Генеральний план смт. Любеч Ріпкинського району Чернігівської області, розроблений на підставі рішення Любецької селищної ради Ріпкинського району Чернігівської області Київської міської ради від 02.04.2019 р. «Про затвердження програми розроблення містобудівної документації та топографо-геодезичного знімання селища Любеч на 2019-2020 р.».

Генеральний план населеного пункту є містобудівною документацією місцевого рівня, що визначає не лише територіальний розвиток населеного пункту, а й стратегію розвитку всіх сфер його життєдіяльності на тривалий період з метою досягнення стабільного, безперервного, сталого розвитку.

При розробленні генерального плану населеного пункту враховується Генеральна схема планування території України, Схема планування території Чернігівської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Розроблення генерального плану смт. Любеч передбачає формування проектних рішень на всю територію селища. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту.

Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Генеральний план обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку селища обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами.

Таким чином генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

До сфери охоплення СЕО проекту генерального плану відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проекту генеральний план здійснюється для території що проектується, яка визначається проектними межами населеного пункту.

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – накопичення відходів та незадовільний стан полігонів твердих побутових відходів.

 

б) для територій з природоохоронним статусом - на території смт. Любеч відсутні території природно-заповідного фонду.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення- транскордонні наслідки реалізації проектних рішень генерального плану села для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану смт. Любеч Ріпкинського району Чернігівської області будуть розглянуті наступні альтернативи.

Альтернатива 1.

«Нульовий» - за відсутністю проекту розвитку міста. В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану смт. Любеч Ріпкинського району Чернігівської області будуть розглянуті наступні альтернативи.

Альтернатива 1.

«Нульовий» - за відсутністю проекту розвитку міста. 

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень генерального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану смт. Любеч може бути розширений та поглиблений в залежності від методологічного досвіду розробників стратегічної екологічної оцінки.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

- запровадження роздільного збирання відходів, облаштування контейнерних майданчиків для роздільного збирання сміття;

- забезпечення ліквідації несанкціонованих звалищ відповідно до Закону України «Про відходи»;

- рекультивація порушених та відпрацьованих земель, їх консервація, в т.ч. шляхом залуження та заліснення.

- облаштування автодоріг і пішохідних тротуарів в межах всього села для зниження ступеню пилового забруднення;

Окрім того, повинні бути враховані затверджені заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

8) пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” і складається з наступних розділів:

1. Зміст та основні цілі генерального плану смт. Любеч, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено;

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються генерального плану смт. Любеч;

5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються генерального плану смт. Любеч, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання генерального плану смт. Любеч;

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання генерального плану смт. Любеч для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10. Розраховане на широку аудиторію резюме нетехнічного характеру звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту генерального плану смт. Любеч.

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень генерального плану з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою генерального плану.

9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника в Любецьку селищну раду (15041, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, смт Любеч, вул. Добринінська, буд. 60)

10) Строки подання зауважень та пропозицій

15 днів з дня оприлюднення цієї заяви до 28 вересня 2019 року (відповідно до пп.5,6 ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).